لوگوی جام جم سیما
    • 0

    غنای فرهنگی، پشتوانه رادیو نمایش

    سه سال از تاسیس رادیو نمایش می‌گذرد، رادیویی که می‌توان آن را شکل دیگری از رادیو هفت در شبکه آموزش دانست با این تفاوت که در اینجا با صدایی مواجه هستیم که قرار است تصویر و قصه و نمایش را برای مخاطب تداعی کند.