کلمه کلیدی: کدام بیماری، دردی شدیدتر از درد زایمان به بدن وارد می کند؟‎