کلمه کلیدی: نتیجه کنکور مرگ و زندگی نیست !
  • نتیجه کنکور مرگ و زندگی نیست !

    خانواده، فضایی برای رشد و بالندگی فرد است و سبک رفتاری در خانواده جزو موارد مهم در دوام و صمیمیت روابط بین اعضای خانواده است.