کلمه کلیدی: صدور حدود ۳۰۰۰ "مجوز سقط جنین" صرفاً در ۴ماهه نخست امسال!