کلمه کلیدی: شیر و لبنیات با گرانی از سبد غذایی حذف شد