کلمه کلیدی: تاثیر منفی آهن بر خاصیت ضدسرطانی گوجه فرنگی