کلمه کلیدی: این بیماری "فراموشی" می‌آورد
  • این بیماری "فراموشی" می‌آورد

    "آلزایمر" بیماری است که نامش با "فراموشی" عجین شده است، در حالی که فراموشی در افراد می‌تواند علت های مختلفی داشته باشد، اما شایعترین علت آن در افراد کهنسال مربوط به بیماری آلزایمر است، بیماری ای که تاکنون علت آن ناشناخته مانده و در سنین پیری کم کم سراغ افراد می‌آید.