کلمه کلیدی: آلرژی بهاره از کجا می‌آید؟
  • آلرژی بهاره از کجا می‌آید؟

    آلرژی پاسخ و واکنش حساس سیستم ایمنی به موادی است که به بدن وارد یا در تماس با بدن قرار می‌گیرند. آلرژی غذایی و فصلی شایع‌ترین اَشکال آلرژی هستند.