کلمه کلیدی: «نمک تصفیه شده» موجود در نان بلای جان ۸۰ میلیون ایرانی!