کلمه کلیدی: غفلت از ظرفیت های جوانان از دست دادن فرصت هاست
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد