کلمه کلیدی: 34 هزار نفر در تاسوعا و عاشورا خون اهدا کردند