کلمه کلیدی: 31 تن مرغ منجمد فاسد در همدان معدوم شد