کلمه کلیدی: 2030 و اشتباه اصلی
  • عکس نوشت | 2030 و اشتباه اصلی

    حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: سند 2030 اگر در حد یک پیشنهاد باقی می ماند مورد اعتراض و دغدغه قرار نمی گرفت اما متاسفانه ما تنها کشوری هستیم که آن را تبدیل به یک سند ملی کردیم و اشتباه اصلی اینجا بود!