کلمه کلیدی: ‌آخرین جزئیات جان باختن کودک قشمی توسط سگ‌های ولگرد