کلمه کلیدی: ۲۰۰۰ بار مزاحمت تلفنی برای پلیس ۱۱۰ توسط یک نفر!