کلمه کلیدی: ۲۰ نفر آن‌ها به بیمارستان‌های این شهر منتقل شده و بقیه در محل مداوا شدند