کلمه کلیدی: یاسمن مصور رحمانی
    • دانش

    یافته‌های یک محقق ایرانی نشان داد

    تأثیر مصرف پتاسیم بر کاهش سکته در دوران یائسگی

    یافته جدید گروهی از دانشمندان علوم تغذیه که با همکاری یک محقق باسابقه ایرانی صورت گرفته نشان می دهد زنان یائسه ای که از غذاهای غنی از پتاسیم استفاده می کنند به احتمال بسیار کمتری دچار سکته و مرگ می شوند.