کلمه کلیدی: گودال شکار
  • گردشی در 70 میلیون سال شکوه زمین

    به چال نخجیر بیا!

    تا 30 سال پیش در هیاهوی ریزش آب، صدایی هولناک از شکاف یک کوه بیرون می‌آمد که هیچ‌کس جرأت نزدیک شدن به آن را نداشت. حتی از بومیانی که برای چیدن گیاهان وحشی، چند روزی به اجبار در این منطقه رفت و آمد می‌کردند، کمتر کسی پیدا می‌شد که به رغم همراه داشتن حرز و دعا بتواند بر ترس و لرزش غلبه کند و به آن نزدیک شود.