کلمه کلیدی: گلبس
    • فارس

    قول های مسئولان و پایان موقت کارتن خوابی دانشجویان در شیراز

    مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: مسئولان استان فارس و شهر شیراز در جلسات با نمایندگان دانشجویان قول داده اند که برخی از مشکلات کارتن خواب ها تا شنبه 22 دیماه جاری حل می شود و از این رو، برنامه ما برای تداوم کارتن خوابی به صورت موقت متوقف می شود.