کلمه کلیدی: گام سوم کاهش تعهدات برجامی اجرا می شود