کلمه کلیدی: کشف 300 هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان