کلمه کلیدی: کشف ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در بیجار