کلمه کلیدی: کشف ۱۵هزار کیسه برنج، عدس و کنجد احتکار شده