کلمه کلیدی: کشف یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های داروی قاچاق در هنگام خروج از کشور