کلمه کلیدی: کشف یک کیلوگرم گراس و هروئین از معده یک قاچاقچی