کلمه کلیدی: کرملین ترجمه اظهارات مکرون را تصحیح کرد