کلمه کلیدی: چین و اتحادیه اروپا بر پایبندی به برجام تاکید کردند