کلمه کلیدی: چین بار دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد