کلمه کلیدی: چتر باز نشد، چترباز جان خود را از دست داد