کلمه کلیدی: پیش‌نشانگرها در پیش‌بینی زلزله موثر هستند؟