کلمه کلیدی: پیدا شدن کودک ۸ ماهه در ساختمانی مخروبه