کلمه کلیدی: پیام امام خمینی (ره) به مناسبت شکست آمریکا در طبس