کلمه کلیدی: وضعیت این کودکان در حال حاضر هنوز بحرانی بوده و دستگاه تنفس مصنوعی به آنها متصل است