کلمه کلیدی: ورود سامانه بارشی جدید به کشور/ برف و باران کشور را فرا می گیرد