کلمه کلیدی: واگذاری پرونده تنبیه بدنی دانش آموز همدانی به مراجع قضایی