کلمه کلیدی: واژگونی مینی بوس دانش آموزان با ۱۰ مجروح