کلمه کلیدی: واژگونی تریلی در جاده های کردستان باز هم قربانی گرفت