کلمه کلیدی: هشدار روسیه به آمریکا برای ادامه حضور غیرقانونی در سوریه