کلمه کلیدی: نقد و بررسی آراء و اندیشه های مارشال هاجسون در تاریخ هنر اسلامی