کلمه کلیدی: نظر ۶ مرجع تقلید درباره زکات فطره امسال
  • نظر ۶ مرجع تقلید درباره زکات فطره امسال

    زکات فطره امسال طبق نظر برخی مراجع، برابر با ۹ هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم گندم یا ۲۴ هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم برنج اعلام شده است که خانواده‌ها بر اساس قوت غالب خود آن را پرداخت می‌کنند.