کلمه کلیدی: نشان توفان 60 کیلومتری در 59 جای کرج + عکس