کلمه کلیدی: نجات ۵۰ نفر از عشایر خراسان جنوبی در محاصره سیل