کلمه کلیدی: نجات ۱۱ نفر گرفتار در دره آسته اسفراین