کلمه کلیدی: نامزد «ترامپ» برای تصدی وزارت کار کناره گیری کرد