کلمه کلیدی: میراث طبیعی
  • لوت جهانی می‌شود؟

    بیشتر ما نام یونسکو را شنیده‌ایم؛ یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد که سال ۱۹۴۵ تشکیل شد و هدف آن کمک به صلح و امنیت جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌ آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی است.