کلمه کلیدی: مکالمات نیروهای ایرانی و ناوچه انگلیسی