کلمه کلیدی: منطق ما در برجام، تعهد در برابر تعهد است