کلمه کلیدی: مقابله با فشارهای آمریکا علیه ایران مهمترین راه کاهش تنش ها است