کلمه کلیدی: مصدومیت ۲۰ مسافر به دلیل تصادف اتوبوس با خاور