کلمه کلیدی: مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل